...
Конспект уроку (10 клас) Механічна робота та потужність. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Механічна робота та потужність.
Мета уроку: розкрити фізичний зміст понять роботи й потужності. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, праце¬любність, самостійність, уважність.
Обладнання: плакат, підручник
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (5 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)
V. Вивчення нового матеріалу (30 хв)
VI. Закріплення вивченого матеріалу (4 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1 Як пов’язана зміна імпульсу тіла з імпульсом сили, що діє на це тіло?
2. Чому в разі удару виникають великі сили?
3. Парашутист рівномірно опускається на парашуті. Чи змінюєть¬ся при цьому імпульс парашутиста?
4. Підвішена на нитці кулька розгойдується. У яких точках траєк¬торії імпульс кульки дорівнює нулю?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
З поняттям механічної роботи ви вже знайомі з курсу фізики 8-го класу. Власне, ви напевне вже помітили, що в цьому навчальному році вам часто зустрічаються знайомі поняття, однак щоразу ви не тільки згадуєте те, що вивчали раніше, але й довідуєтеся про нове. Зустріч із новим очікує на вас і на цьому занятті.
IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку.
V. Вивчення нового матеріалу
Механічна робота
З визначенням механічної роботи ми вже знайомі з курсу фізи¬ки 8 класу: якщо на тіло діє постійна сила, F спрямована вздовж переміщення s тіла, то робота цієї сили — A=Fs
Одиницею роботи в СІ є джоуль (Дж):
- один джоуль — це робота, що виконується силою в 1 Н у про¬цесі переміщення тіла на 1 м у напрямку дії сили:
1 Дж = 1 Н • 1 м.
Якщо сила спрямована під кутом _ до переміщення тіла, то ро¬бота описується формулою: А = F s cos α.
- Робота сили дорівнює добутку модуля сили на модуль перемі¬щення й на косинус кута між напрямком сили й напрямком переміщення.
З формули для роботи випливає, що робота може бути додат¬ною, такою, що дорівнює нулю, і від’ємною залежно від того, який кут становлять напрямок сили з напрямком переміщення:
А > 0, якщо α < 90о ;  А = 0, якщо α = 90°;  А < 0, якщо α > 90°.
2. Робота різних сил
а) Робота сили тяжіння
Обчислимо роботу внутрішніх сил системи, що складається із Землі та піднятого над її поверхнею тіла.
Якщо тіло падає з деякої висоти, напрямок сили тяжіння збі¬гається з напрямком переміщення. При цьому в процесі руху тіла вниз робота сили тяжіння додатна. Якщо тіло масою m падає з ви¬соти ,h то робота сили тяжіння дорівнює:
A=mgh
У разі руху тіла вгору сила тяжіння спрямовується протилеж¬но переміщенню, тому в процесі руху тіла вгору робота сили тяжін¬ня від’ємна. Отже, у разі підйому тіла масою m на висоту h робота сили тяжіння дорівнює:
A=-mgh
б) Робота сили пружності
У випадку зменшення деформації пружини сила пружності, що діє з боку пружини, спрямована так само, як переміщення, тому робота сили пружності додатна.
Із закону Гука випливає, що в разі зменшення деформації пру¬жини до нуля модуль сили пружності зменшується від kx до нуля, тому середнє значення сили пружності дорівнює:

При цьому робота сили пружності визначається за формулою:

У випадку збільшення деформації пружини сила пружності, що діє на тіло з боку пружини, спрямована протилежно деформації.
У цьому випадку робота сили пружності від’ємна.
в) Робота сили тертя ковзання
Сила тертя ковзання завжди спрямована протилежно напрям¬ку швидкості, а отже, і переміщенню тіла. Тому робота сили тер¬тя ковзання завжди від’ємна.
3. Потужність
Для багатьох технічних завдань важливою є не лише виконува¬на робота, але і швидкість її виконання.
Швидкість виконання роботи характеризується потужністю.
- Потужність машини або механізму дорівнює відношенню здійсненої роботи до проміжку часу, протягом якого вона ви¬конувалася:

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >