...
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОСЛУГ PDF Печать E-mail

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОСЛУГ
Послуга, з точки зору американського вченого Ф. Кот¬лера, це захід або користь, котрі один може пропонувати ін-
шому і котрі в основному невідчутні. Надання послуги може
бути, а може і не бути пов’язане з товаром в матеріальному
вигляді.
Оскільки послуга має споживчу вартість, вона носить товарний характер, тобто може бути реалізована споживачам як своєрідний товар, що її порівнює з матеріальним товаром. Сама сутність ло-гістики в наданні споживачам матеріальних потоків різних видів послуг. В умовах ринкової конкуренції це дуже часто є виріша-льним моментом отримання ринкових переваг і найбільшої част-ки ринку.
Удосконалення логістичного сервісу має здійснюватись упро-довж усього логістичного ланцюжка. Основними видами послуг можна вважати послуги передпродажного характеру, логістич-
ні послуги в процесі реалізації товару, логістичні послуги після-
продажного характеру.
Різновидів послуг дуже багато, однак усі вони носять систем-ний характер .
Організація ефективного логістичного обслуговування перед-бачає вирішення питань, пов’язаних з технологією та організа-ційною структурою обслуговування, визначенням оптимальної сфери і цілеспрямованого рівня обслуговування. Формуючи си-стему логістичного обслуговування, необхідно всебічно враху-вати постійно діючі фактори, відповідно до котрих перед замов-ником завжди стоїть вибір: виконувати самостійно або купу¬вати. Цей вибір визначає не тільки характер і рівень логістичного обслуговування в кожному окремому разі, а й ефе-ктивність логістичної системи в цілому.

В сучасних вимогах на ринку логістичних послуг можна поба-чити тенденції зростання вимог споживачів по відношенню до їх комплексності і якості. Основними параметрами якості логістич-ного обслуговування споживачів вважають:
1) час обробки замовлень (час від отримання замовлення по-стачальником до доставки товару замовнику);
2) гарантовану доставку за будь-яких умов;
3) наявність товару на складі і його відвантаження за першою вимогою споживача;
4) максимальну відповідність виконаних замовлень вимогам споживача;
5) наявність необхідних потужностей для виконання достро-кових замовлень;
6) об’єктивність цін на логістичні послуги;
7) наявність інформаційних систем про рівень, структуру ви-трат на логістичне обслуговування;
8) зручність розміщення замовлень у логістичній системі;
9) ступінь доступності виконання замовлення в діючій логіс-тичній системі;
10) наявність в логістичній системі можливості надання по-стійним клієнтам товарних кредитів;
11) високий рівень технології вантажопереробки і якості упа-ковки товару.
Треба пам’ятати, що споживач, якому надаються логістичні послуги, є часткою системи, а не тільки її ціллю.
При обранні оптимального варіанта обслуговування спожива-чі використовують, як правило, найпростішу матричну модель, де по вертикалі розміщують дані про логістичні послуги з поста-чання продукції, а по горизонталі вказують дані про комплекс-ність і якість логістичних послуг.
Перетин рядків і стовпців визначається вартістю послуг і ви-тратами, котрі можна нанести в тому чи іншому разі. Це дає змо-гу споживачу обрати необхідний варіант логістичного сервісу.
Виробничі послуги, як правило, надають підприємствам у сфері матеріально-технічного постачання. Ці послуги пов’язані з пере-ходом виробничого асортименту продукції у споживчий комп¬лекс з надання послуг. Це дає змогу концентрувати у сфері матеріаль-но-технічного постачання прогресивне обладнання з розширенням при цьому можливостей надання послуг, пов’язаних з обробкою продукції, заготівельними операціями у виробництві. А оскільки технологічні операції у заготівельному виробництві промислових підприємств ідентичні характеру пропонованих у центрах послуг, робіт з надання асортименту продукції споживчого виду, то кон-центрування заготівельних і підготовчих операцій уможливлює економію значної частини продукції за рахунок ефективного ви-користання обладнання посередника.
До виробничих послуг можна віднести такі, як порізка скла, лі-нолеуму, рубка металу та розкрій листової сталі, різні види розфа-сування, приведення в товарний вигляд і обробка некондиційної продукції, оновлення споживчої якості продукції, котра вже була у вжитку. Це також може бути виготовлення виробів з відходів вироб¬ництва і некондиційних матеріалів. Важливе значення має підготов-ка хімічної продукції до виробничого споживання (розфасовка, роз-лив, складання суміші, підготовка колерів та ін.). Види виробничих послуг різноманітні. Вони можуть бути надані організаціями-посе¬редниками. Однак їх не можна віднести до логістичних послуг.
Інформаційно-посередницькі послуги останніми роками дуже поширені. Зростає потреба в інформації про наявність на ринках нових видів продукції, її характеристику; нові технології, нових виробників і споживачів. Попитом користується інформація про обсяг виробництва та споживання тих чи інших матеріалах та си-ровини, отримання відомостей про постачальників продукції, її техніко-економічні характеристики, обсяг виробництва продук-ції, котра не має збуту. До таких послуг можна віднести також розробку бюлетенів з реалізації продукції, отримання рекоменда-цій і відомостей про можливу заміну одних видів продукції на іншу з близькими технічними характеристиками, а також різні види консалтингових послуг.

© А. Г. Кальченко, 2003
ISBN 966-574-484-4    © КНЕУ, 2003

 

Яндекс.Метрика >