...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF Печать E-mail

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Фундамент логістики становлять чотири головних складових: економічні та технологічні основи, технічне та математичне забезпечення.

Реалізація концепції логістики має дати відповідь на запитання: коли і де будуть вироблені ресурси, коли і де вони будуть складова-ні, коли і куди вони мають бути доставлені? Зазначимо, що в дано-му випадку термін «ресурси» трактується у широкому розумінні цього слова — це матеріали, готові вироби, енергія та робоча сила. Комплексне використання названих вище чотирьох складових дає вичерпну відповідь на поставлені запитання. У глобальній логістич¬ній системі першочергове значення надається транспортній підси-
стемі. Тому нерідко вводять ще один термін «транспортна логісти-ка». У всіх випадках на основі технологічного процесу здійснюється рух матеріального потоку. Для того щоб реалізувати основополож-ний принцип логістики — доставку вантажів «точно у строк», згід-но з яким надається перевага споживачу і створюється високоефек-тивна система, має бути розроблений і здійснений єдиний технологічний процес усієї виробничо-транспортної системи на ос-нові інтеграції виробництва, транспортування та споживання. Це не той єдиний технологічний процес, що замикається на під’їзних шляхах на станціях прилягання чи в кращому разі на транспортних вузлах, це є комплексною технологією, у межах якої, керуючись си-стемним підходом, здійснюється чітка взаємодія усіх елементів ло-гістичної системи. Технологічні процеси логістичного ланцюжка, залежно від значимості вантажу, виду транспорту та його тоннаж-ності, системи і характеру виробничого об’єкта мають характерні особливості. Розрізняють масові, дрібнопартійні, контейнерні пар-тії. Деякі ідеї логістики використовуються у транспортно-експе¬диційному обслуговуванні при масових перевезеннях вантажів тех-нологічними (кільцевими) маршрутами, а також у єдиних технологічних процесах станцій та під’їзних шляхів, що прилягають до підприємств.
Технологічний процес є сукупністю послідовно виконуваних робіт та операцій разом з методами, технікою та умовами їх вико-нання, які забезпечують безперервність і ритмічність технології основного виробництва. Єдиний технологічний процес в логістиці визначається певними техніко-організаційними вимогами. До них, зокрема, належать:
1. Транспортні вимоги, які обумовлюють оптимальність ви-дів та типів транспортних засобів, відповідність роду та ха-
рактеру вантажів, що перевозяться, їх кількості та протяж-
ність перевезень, використання прогресивних засобів переве-зень вантажів пакетами, контейнерами, на піддонах і, виходя-
чи з цього, застосування комплексної механізації та автома-
тизації вантажно-розвантажувальних робіт, що забезпечують мінімальну кількість перевантажень і зберігання кількості та якості матеріалів, що перевозяться, синхронність виробничих ритмів, пов’язаних із забезпеченням цехів сировиною та мате-ріалами.
2. Складські вимоги передбачають спрощення й здешевлення складських операцій за рахунок ефективного використання складсь¬ких площ, обладнання та робочої сили. Успішне використання усіх складських операцій потребує не тільки високої організації складського господарства, а й раціонального налагодження тех-нологічного процесу.
Складські операції включають такі види робіт:
1) розвантаження з транспорту матеріалів та виробів, їх сорту-вання, розпакування, підготовку до прийняття;
2) розміщення матеріалів на місцях їх зберігання;
3) відбір, комплектування замовлень для відпуску матеріалів спо-живачам, пакування та розміщення в контейнерах для відправлення;
4) навантаження в транспортні засоби, доставка матеріалів споживачам.
Зазначені види робіт мають виконуватися у встановленій
послідовності.
Принципи організації складських робіт містять такі положення:
1) складські операції мають виконуватися у скорочений час з мінімальними витратами;
2) кожна операція має виконуватися на максимально стислому просторі, який не стримує швидкості та якості її виконання з яко¬мога повним використанням складських площ;
3) операції мають виконуватися у суворій послідовності, що забезпечує планомірний рух оперативного процесу в цілому та своєчасний перехід від однієї операції до іншої;
4) операції мають здійснюватися з використанням найсучас-нішого обладнання та засобів механізації та автоматизації;
5) операції мають бути пов’язаними з мінімальними втратами матеріалів при їх складуванні та переробці і не повинні призво-дити до погіршення якості продукції;
6) раціональна організація технологічного процесу має сприя-ти зниженню рівня складських витрат й підвищенню якості робо-ти підприємства в цілому.
Технологічні процеси комплексної механізації вантажопере-робки розробляються для конкретних умов на основі транспорт¬но-складських схем доставки вантажів від підприємств-пози¬чальників, а також типових схем технологічних процесів комп¬лексної механізації вантажопереробки, добору піднімально-транс¬портного обладнання.
Технологічний процес вантажопереробки має здійснюватися, виходячи з вивчення технологічного процесу переміщення та аналізу номенклатури вантажів, що зберігаються, вивчення стан-дартів та технічних умов транспортування, зберігання, контролю, пакування й маркування вантажів.
З метою налагодження ефективної роботи складського гос-подарства необхідно ознайомитися з будівельними характе-
ристиками складських споруд, проаналізувати періодичність, обсяг постачань й відвантаження матеріалів. Важливе значен-
ня має розробка технологічних схем постачання вантажів, яка відбиває послідовність вантажно-розвантажувальних, транспорт¬них та складських операцій. Потрібним є і розрахунок розміру складських площ, необхідної кількості піднімально-транспорт¬ного та складського обладнання, їх оптимальний добір, а також добір типорозмірів та розрахунок необхідної кількості складсь-кої тари й чисельності складських робітників.

При розробці технологічних процесів для конкретних умов уточнюються необхідні операції залежно від характеру вантажів. Технологічні процеси оформлюються у вигляді технологічних схем, технологічних карт, графіків роботи механізмів та підні-
мально-транспортного устаткування.
Технологічна схема визначає напрями переміщення матеріалів, кількість технологічних операцій та характер механізації кожної з них. У технологічних схемах зазначаються типи і види машин та обладнання, які використовуються під час виконання тих чи інших операцій.
Для технологічних схем і на їх основі розробляються технологічні карти, які дають змогу правильно організувати технологічний процес.
На відміну від технологічних схем технологічні карти, крім послідовності виконання технологічних операцій містять і стис-лий опис (характеристику) обладнання, норму часу на кожну операцію, вказівки з техніки безпеки.
Одним з основних документів є план-карта розміщення мате-ріалів. На окремі роботи, що відрізняються за своєю специфікою і складністю, розробляються технологічні інструкції. Зокрема це стосується таких видів вантажів, як вогненебезпечні та отруйні. Технологічні інструкції містять більш детальний опис змісту технологічних операцій, ніж технологічні карти і схеми.
Замість технологічних інструкцій можуть бути використані посібники із складування та зберігання окремих видів матеріалів, в яких наводяться вимоги до виробництва, вантажно-розвантажу¬вальних робіт, а також галузеві стандарти, що дає змогу підви-щити рівень організації виконання складських робіт.
Після розробки технологічних схем та технологічних карт роз-робляють графік робіт механізмів і обладнання. Конкретизація роз-рахунків і належна організація робіт досягаються шляхом розробки і використанням контактних графіків. Побудовані за шкалою з по-годинною градацією, вони дають уяву про взаємні часові контакти різних транспортних, вантажно-розвантажуваль¬них і технологіч¬них засобів, а також про динаміку зміни залишків матеріалів.
Графік розробляється на основі виявлених обсягів вантажно-розвантажувальних та внутрішньоскладських робіт, що їх необ-хідно виконати за добу чи зміну в цілому і по кожному підрозділу окремо, а також з урахуванням погодинної продуктивності. Графік визначає продуктивність кожного виду обладнання, його заван-таженість на різних дільницях та операціях. У ньому відобража-ються процеси надходження та відправки вантажів, їх розміщен-ня на місцях зберігання.
Контроль за виконанням технологічних процесів передбачає урахування таких основних складових:
1) чіткий розподіл обов’язків між працівниками;
2) суворе дотримання норм внутрішнього розподілу і вироб-ничо-господарського режиму;
3) чітке й послідовне виконання робіт з обладнання механіз-мів, автотранспорту, передбачених графіками, схемами, картами;
4) своєчасне планування і забезпечення інформацією про по-треби в транспортних засобах, які мають бути поданими на склад для вантажно-розвантажувальних робіт, а також приймання зі складу транспортних засобів, чітке дотримання термінів і поряд-ку оформлення необхідних документів.

 

Яндекс.Метрика >